Осигурување

Осигурување од автоодговорност


Осигурајте ја Вашата одговорност за надомест на штети

Каско осигурување


Покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот

Зелен картон


При патување надвор од државата, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон

Гранично осигурување


Граничното Осигурување е задолжително за сите странски моторни возила кои не поседуваат задолжително осигурување од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.

Back to top